Organizacja zajęć:

 

·       Od 25 maja 2020 r. dzieci przedszkolne mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

 

·       W grupie może przebywać do 12 uczniów. Przy określaniu liczby dzieci w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

 

·       W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

 

·       Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 

·       Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

 

·       W sali, w której przebywa grupa, znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 

·       W sali odległości pomiędzy dziećmi powinny wynosić min. 1,5 m.

 

·       Dziecko posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku: przechowywane we własnym worku lub we własnej szafce (jeżeli przedszkole posiada szafki). Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami i zabawkami między sobą.

 

·       Należy często wietrzyć sale, w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

·       Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

 

·       Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

 

·       Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 

·       Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

 

·       Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi.

 

·       Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

 

·       Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola (np. spacer do parku).

 

·       Dziecko nie może przynosić ze sobą do przedszkola żadnych zabawek.

 

·       Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.

 

·       Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

 

·       Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

 

·       Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.

 

·       Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola  mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 

·       Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

·       Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

 

·       Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 

·       Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

 

·       Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

 

·       Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

 

·       Każda grupa posiada co najmniej jeden termometr bezdotykowy.

 

·       Rodzice/opiekunowie podpisują zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

·       Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice (prawni opiekunowie)

 

 

 

1.        Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących w przedszkolu procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.

 

2.        Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.

 

3.        Rodzice (prawni opiekunowie) powinni mierzyć dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem do przedszkola.

 

4.        Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko do przedszkola do godz. 8.30 i pozostawiają je pod bezpośrednią opieką nauczyciela.

 

5.        Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko do przedszkola bez zbędnych przedmiotów, zabawek.

 

6.        Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. maseczką i używania rękawiczek podczas przebywania w budynku przedszkola. Rodzice zapewniają środki ochrony osobistej we własnym zakresie.

 

7.        Rodzice (prawni opiekunowie) zakrywają usta i nos dziecku, które ukończyło 4. rok życia, indywidualną osłoną ust i nosa (np. maseczką) w drodze do przedszkola.

 

8.        Rodzice (prawni opiekunowie) bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do przedszkola, korzystając z płynu do dezynfekcji rąk.

 

9.        Rodzice (prawni opiekunowie) nie przyprowadzają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 

10.    Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do odbierania dziecka w określonym przez siebie czasie, w godzinach otwarcia przedszkola, tj. w godz. 6.30 – 16.00. aby był czas na dezynfekcję w ramach godzin pracy przedszkola

 

11.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.

 

12.    Rodzice powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

13.    Rodzice mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie pandemii koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

14.    Rodzice ani pracownicy nie wprowadzają do placówki dodatkowych sprzętów – wózków dziecięcych, rowerów itp.

 

 

 

 

 

 

 

 Ogłoszenia na rok przedszkolny 2019/20r.

 

04.09.2019r.

( środa)

 

12.09.2019r.

(czwartek )

Zebranie informujące dla Rodziców

 

Festyn Rodzinny z okazji 25-lecia Przedszkola,

Pasowanie na Przedszkolaka

        16.00

 

        16.00

19.09.2019r

( czwartek )

Przedstawienie teatralne pt.

„ Sygnalizatorek Jacek”

Teatr Gargulec

10.30

18.10.2019r

( piątek )

 

 

 

30.10.2019r.

( środa )

Przedstawienie teatralne pt.

„ Zaczarowany koszyczek”

Teatr Gargulec

 

 

Bal Wszystkich Świętych- Akademia Tańca i Animacji Just Dance

10.30

 

 

 

 

9.30- 11.00

01.11.2019r.

( piątek )

 

07.11.2019

( czwartek )

Uroczystość Wszystkich Świętych

dzień wolny – przedszkole nieczynne

 

Spotkanie patriotyczne: inscenizacja,

Msza Święta  w intencji Ojczyzny

 

 

 

15.00

15.30

11.11.2019r.

(poniedziałek )

Święto Niepodległości.

Przedszkole nieczynne

 

06.12.2019r

( piątek )

 

 

 

11.12.2019

( środa )

 

 

12.12.2019

( czwartek )

 

23-27.12.2019r.

( poniedziałek- piątek )

Przedstawienie teatralne pt.

„ Sikorka Agatka” i spotkanie ze                         Św. Mikołajem

 

 

Spotkanie opłatkowe dla grupy maluszków

 

 

Spotkanie opłatkowe dla grupy starszaków

 

Przerwa świąteczna

 

Przedszkole nieczynne

9.00

 

 

 

 

15.00

 

 

 

15.00

01.01.2020r.

( środa )

 

27.01.2019r.

( poniedziałek )

 

28.01.2019r.

( wtorek )

Nowy Rok

Przedszkole nieczynne

 

Dzień Babci i Dziadka ( grupa  maluszków)

 

Dzień Babci i Dziadka ( grupa starszaków)

 

 

 

11.00

 

 

15.00

 

 

28.01.2020r.

( wtorek )

Przedstawienie teatralne pt.

„ Najpiękniejszy prezent”

Teatr Eden z Wieliczki

9.00

04.02.2020

( wtorek )

Bal Karnawałowy

Poprowadzą aktorzy z teatru Lokomotywa z Gdyni

     9.15-10.30

05.03.2020r.

( czwartek )

Przedstawienie teatralne pt.

„ Bajka o smoku Obiboku”

Teatr Lokomotywa z Gdyni

 

10-14.04.2020r.

( piątek- wtorek)

Przerwa Świąteczna Wielkanocna

 

01.05.2020r.

( piątek )

 

21.05.2019r.

( czwartek )

Święto pracy-dzień wolny

 

 

Dzień Mamy i Taty

 

 

 

        15.00

11-12.06. 2020r

( czwartek

   piątek )

 

 

 

24.06.2019r

( środa )

 

 

 

Boże Ciało i piątek- dni wolne

 

 

 

 

 

Oficjalne zakończenie roku Przedszkolnego i Festyn Rodzinny

 

 

 

 

       

 

       15.00

 

 

17.07.2020r.

( piątek )

 

Zakończenie pracy Przedszkola

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.